Resum del plenari ordinari de juliol de 2.014

RESUM DEL PLENARI ORDINARI CONVOCAT PER AL DIJOUS 31 DE JULIOL DE 2.014 A LES 20.30 H:

Les regidores i regidors presents al plenari foren pel:

Partit Popular: Salvador M. Enguix, César R. Peiró, Mª Milagros Vicens, Carlos Domínguez, Mª Amparo Giménez.

Partit Socialista Obrer Espanyol: Juan Víctor Escrivà, Fernando Sellens.

Bloc-Compromís: Marc Estruch i Joan Josep Morant.

 1.  Aprovació, si és procedent, esborranys actes sessions de dates 29 de maig i 11 de juny de 2.014.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament. (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

2.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANY CONVENI ELIMINACIÓ DE RISC DE DESPRENIMENT DE TALÚS A L’AVINGUDA DE LA SENYORIA.

Es tracta d’aprovar o no un esborrany de conveni amb la Diputació de València per a construir un talús a l’Avinguda de la Senyoria (enfront de l’edifici de l’Edifici Social on està el bar dels pensionistes). El pressupost de l’obra ascendeix a 59.990,24 € IVA inclòs, on la Diputació es fa càrrec del 95% del pressupost (56.990,73 €) i l’Ajuntament es fa càrrec del 5% (2.999,51 €).

Inicialment sembla un bon conveni per al poble, però el que no entenem és perquè aquest talús no es va fer quan s’urbanitzà aquesta zona de Beniarjó. A més, les raons que ens dóna l’alcalde és que hi ha risc de despreniment del terreny al solar que hi ha baix. Posteriorment ens interessàrem en saber de qui és el solar de baix i ens vam assabentar que és propietat de la persona que s’encarregà de fer la urbanització d’aquesta zona. El BLOC-COMPROMÍS aprofità per comentar que aquesta obra es faça amb molta cura perquè és una zona on poden trobar-se moltes restes arqueològiques i també que se’ns informe amb més antelació per a no assabentar-nos d’aquestes coses dos dies abans del plenari ordinari.

S’aprovà amb el vot favorable de les regidores i regidors del PP i del PSOE (PP 5, PSOE 2) i amb el vot en contra del BLOC-COMPROMÍS (BLOC-COMPROMÍS 2).

 3.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, CONVENI AMB NA MARIA YAMILA SUÑER VIDAL PER LA CESSIÓ DE TERRENYS.

Es tracta d’aprovar o no un conveni amb Na Maria Yamila Suñer per la suposada cessió de terrenys a la zona dels torradors del camp de futbol 7. La superfície de terrenys que reclama puja a 168,78 m². El conveni el que ve a dir és que se li reconeguen aquests 168,78 m² quan s’urbanitze aquesta zona de Beniarjó, sector AR-R. Sòl Urbanitzable Residencial del PGOU en tramitació.

El BLOC-COMPROMÍS s’acostà a la parcel·la dels torradors i podem dir que la parcel·la de Na Maria Yamila es troba totalment salvatge, sense poder-se apreciar quins són els límits d’aquesta parcel·la. Demanem que conforme està fent-se als propietaris dels bancals que es troben en situació d’abandonament que se li notifique i que es netege i una vegada net ja fer una mesura correcta del bancal. Una altra cosa que no entenem és com un tècnic s’enganya i ocupa en més de 160 m² la parcel·la d’un veí.

S’aprovà amb el vot favorable de les regidores i regidors del PP (PP 5), l’abstenció del PSOE (PSOE 2) i amb el vot en contra del BLOC-COMPROMÍS (BLOC-COMPROMÍS 2).

 4.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, COMPTE GENERAL EXERCICI 2.013.

Es tracta d’aprovar o no que la documentació que es presenta al compte general és completa, que ha estat en exposició pública i que, durant aquest temps, no han hagut cap reclamació.

S’aprovà amb el vot favorable de les regidores i regidors del PP i del BLOC-COMPROMÍS (PP 5, BLOC-COMPROMÍS 2), i amb el vot en contra del PSOE (PSOE 2).

 5.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DIES NO LECTIUS A EFECTES ESCOLARS CURS 2.014-15.

La proposta que ens han fet arribar la Direcció del FP La Safor són els següents dies: divendres 10 d’octubre, dimecres 18 de març i divendres 20 de març.

A l’hora d’exposar el nostre vot, el Bloc-Compromís aprofità per afegir que ens haguera agradat que la Direcció haguera triat algun dia de les festes del poble, doncs que trien dos dies de falles quan a Beniarjó no hi ha no ens sembla massa encertat però, respectant l’autonomia en la presa de decisions en aquests assumptes, que deu tindre la comunitat educativa, recolzàrem la proposta.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

 6.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL 2.015.

Les festes seleccionades per a l’any 2.015 són les següents: dilluns 13 d’abril, Sant Vicent i el divendres 18 de setembre, festes del poble.

S’ha seleccionat el dia de Sant Vicent al caure dissabte el 25 d’abril, dia de Sant Marc.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

7.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT PER L’ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS D’EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (XARXA COMDES).

Aquest punt tracta d’aprovar o no un conveni amb la Generalitat Valenciana per a poder fer ús d’una emissora mòbil connectada amb el 112. És una comanda realitzada directament per la Policia Local del poble. L’Emissora te l’aporta gratuïtament la Generalitat, mentre l’Ajuntament es fa càrrec del seu manteniment. Entre les clàusules del conveni hi ha una que dóna lloc a poder-te cobrar una quantitat de diners per fer ús de la xarxa, és per això que el Bloc-Compromís reivindica que la Conselleria hauria d’afavorir que els pobles valencians pogueren apuntar-se gratuïtament a aquesta xarxa.

S’aprovà amb el vot favorable de les regidores i regidors del PP i del PSOE (PP 5, PSOE 2) i amb el vot d’abstenció del BLOC-COMPROMÍS (BLOC-COMPROMÍS 2).

8.  ACORD EN RELACIÓ A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT.

Aquest punt l’alcalde va proposar deixar-ho damunt la mesa degut a una errada amb els números que se’ns havia passat. El PSOE i el BLOC-COMPROMÍS estem d’acord.

9.  RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA ACORD MUNICIPAL SOBRE CONCURS ORDINARI LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA CLASSE 3ª D’AQUEST AJUNTAMENT.

Aquest punt tracta sobre un recurs de reposició interposat pel mateix Col·legi de Secretaris sobre alguns punts de les bases del concurs ordinari.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

10.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PROPOSTA RESOLUCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, RECLAMANT NOVA TARIFA ELÈCTRICA PER AL REGADIU.

L’Alcalde presentà una esmena a aquesta proposta de resolució per a llevar un paràgraf de l’exposició de motius on feia referència al Partit Popular i substituir dels acords, la paraula Exigir per Sol·licitar. Aquesta esmena fou aprovada tant pel PSOE com pel BLOC-COMPROMÍS.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

11. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, PROPOSTA RESOLUCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, RECLAMANT RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL 2.014-20.

L’Alcalde demanà que deixarem aquesta proposta damunt la mesa, doncs volia consultar algunes coses prèviament. Ho acceptarem tant el PSOE com el BLOC-COMPROMÍS.

12.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS, PER A INSTAR AL CONSELL A IMPLEMENTAR MECANISMES PER GARANTIR LA TRAÇABILITAT DELS PRODUCTES AGRARIS.

Que l’Ajuntament de Beniarjó:

Primer.- Insta al Consell de la Generalitat Valenciana a implementar el més aviat possible els mecanismes de control necessaris per a garantir la traçabilitat dels productes agraris.

S’aprovà amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament (PP 5, PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

13.  APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS, SOBRE L’IVA ALS SERVEIS INFANTILS.

Que l’Ajuntament de Beniarjó:

1)       Instar al Govern d’Espanya que reconega l’exempció fiscal a efectes de l’IVA per als serveis d’atenció infantil en horari extraescolar, com per exemple els menjadors dels col·legis i escoles matineres i d’activitats extraescolars, tot ajustant-se a les determinacions de la normativa europea.

2)       Demanar al Consell que inste al govern d’Espanya a realitzar eixa modificació legislativa.

3)       Notificar aquest acord a la presidència del Govern espanyol i al Consell.

 No s’aprovà amb el vot en contra de les regidores i regidors del PP (PP 5) i amb el vot a favor del PSOE i del BLOC-COMPROMÍS (PSOE 2, BLOC-COMPROMÍS 2).

14.  ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

15.  CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS DE CONTROL

Entre els temes que es varen tractar al plenari varen ser:

 –  Preguntem per la situació de la casa dels colombaires: A dia d’avui, després de la cessió de la casa a l’Ajuntament, l’únic que ens informen és de la sol·licitud pels mateixos colombaires de la cessió per part de l’Ajuntament, d’un lloc per poder realitzar les seues activitats.

 –  Preguntem per la creació o reactivació del Consell Agrari Local:  Ens comuniquen que ho tractarem al plenari de setembre.

–  Preguntem pel seguiment del tractament de panderoles al poble: Després de constatar que s’ha realitzat un tractament de forma urgent a la zona del carrer Canonge Montaner – Plaça Michavila, ens contesten que l’empresa que s’encarrega dels tractaments, s’havia oblidat d’eixa zona.

 –  Preguntem per si passa alguna cosa a la piscina, si hi ha cap responsable del seu bon estat de neteja: Ja que hem pogut assabentar-nos d’algunes deficiències a les instal·lacions.

 –  Preguntem per l’Escoleta: Ens hem interessat pel curs que començarà d’ací un mes. Si tenim prou xiquets. Ens comenten que el nombre és prou just i s’intentarà complementar amb el servei d’escola matinera.

 –  Preguntem perquè no s’acaba de desenvolupar totalment el web de l’Ajuntament: Un tema que ja fa molt de temps que anem reivindicant que s’acabe el disseny del web, per a què siga més interactiva i participativa.

 –  Preguntem per quan es compren llibres a la Biblioteca Municipal amb quins criteris es segueixen: Ens diuen que s’adquireixen a criteri de la bibliotecària, segons les demandes que li fan. Incidim en què també caldria adquirir llibres de lectura que recomanen als instituts i més llibres en la nostra llengua per promocionar-la.

 –  Preguntem per l’olor que fa el clavegueram al C/ Parc de l’Estació: Ens diuen que tenen la impressió que es degut a la falta de pluges i ho miraran

 –  Preguntem pel tipus de tancament que han de tindre els solars que estan per construir al poble: Ja que hem detectat que hi ha tancaments diferents en segons quines zones. Ens contesten que ho miraran i ens ho faran saber.

 –  Preguntem per la possibilitat de crear a Beniarjó uns horts socials per facilitar una ocupació a la gent del poble: Estan mirant el tema per fer alguna actuació conjunta amb la Diputació.

 –  Preguntem pel Festival de Ball i Danses d’agost: Ens informen que estan acabant de confirmar les actuacions, ja que han hagut problemes de visats amb alguns grups dels que havien de vindre.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *